Home > Artykuły > Ciekawostki
Ciekawostki

Dlaczego kot mruczy? 

Mruczenie jest jednym z powodów, dla których kochamy koty. Uwielbiamy jego uspokajaj?cy nas wp?yw i cieszymy si?, gdy kot g?o?no nas powiadamia o swym zadowoleniu, mi?o?ci i poczuciu bezpiecze?stwa.

     Wszystkie koty, bez wzgl?du na wiek, p?e? czy ras?, mrucz? z tak? sam? cz?stotliwo?ci?: 25 cyklów na sekund?.

    Koty zaczynaj? mrucze?, kiedy s? ma?ymi koci?tami i jest to jeden z pierwszych kontaktów werbalnych pomi?dzy kociakiem i jego matk?, która mruczeniem oznajmia mu, ?e wchodzi do gniazda, co ma na celu jego uspokojenie. Starsze koty mrucz?, gdy jest im dobrze i gdy chc? inne sprowokowa? do zabawy. Dominuj?ce koty mrucz?c informuj? inne o swych przyjacielskich zamiarach i cz?sto w ten sposób zapraszaj? je do zabawy. Jest to kocie zapewnienie: "Nie uciekaj, zaufaj mi, jestem przyjacielem, nie ugryz? ci? tym razem... s?owo!". Mruczenie mo?e by? tak?e werbalnym ?rodkiem ?agodzenia konfliktów. Koty mrucz? jednak nie tylko z zadowolenia, lecz tak?e gdy odczuwaj? ból i s? zestresowane. Ma to na celu, przek?adaj?c na ludzkie zachowania, podtrzymanie ich morale i przekonanie samego siebie, ?e wszystko b?dzie dobrze.

     Teorii na temat pochodzenia tego d?wi?ku jest wiele. Jedne z nich g?osz?, ?e jest to d?wi?k wytwarzany przez wibrowanie fa?szywych strun g?osowych, które s? umiejscowione obok wi?zade? g?osowych, inne sugeruj?, ?e s? to turbulencje w strumieniu krwi wywo?uj?ce wibracje w klatce piersiowej i tchawicy, a rozbrzmiewaj?ce w jamach zatok czaszki, aby produkowa? ów d?wi?k. Kolejna teoria sugeruje, i? mruczenie wywo?ywane jest przez pozafazowe skurcze mi??ni krtani i przepony brzuszne.

    Pomin?wszy anatomiczne niuanse pochodzenia tego d?wi?ku, wiemy na pewno, ?e mruczenie, podobnie jak merdanie ogonem u psów, jest wyrazem zadowolenia.

    Koty mrucz? ró?nie, g?o?niej i ciszej, ich g?os ma przy tym ró?ne zabarwienie emocjonalne. Swój mrucz?cy rytm mog? utrzymywa? przez godziny, d?wi?k ten mo?e ró?ni? si? g?o?no?ci? i barw?, od szorstkiego pomruku z charakterystycznym pulsowaniem do ?agodnego, sennego lub prawie znudzonego mruczenia. Gdy kot czego? bardzo pragnie, potrafi mrucze? ?piewnym, melodyjnym i do?? wysokim d?wi?kiem.

Dlaczego dobrze jest mie? kota i inne ciekawostki 

Kilka interesuj?cych faktów zwi?zanych z kotami.

 Dobrze jest mie? kota:)

Ostatnie odkrycia potwierdzaj? to, co mi?o?nicy kotów wiedz? od dawna - posiadanie kota dobrze wp?ywa na ludzkie zdrowie. Badania wykazuj?, ?e posiadacze kotów rzadziej cierpi? na mniejsze dolegliwo?ci, maj? ni?sze ci?nienie krwi i ni?szy poziom cholesterolu. G?askanie kota dzia?a koj?co na nerwy i pomaga zwalcza? stres.

Prorocze zdolno?ci kotów

Wielokrotnie obserwowano niezwyk?e o?ywienie kotów na kilka godzin przed trz?sieniem ziemi, przejawiaj?ce si? drapaniem w drzwi i gwa?town? ucieczk? na zewn?trz. Staro?ytni Chi?czycy zazwyczaj polegali na kotach w przepowiadaniu naturalnych kl?sk ?ywio?owych. Nie wiadomo na czym polega kocia zdolno?? przeczuwania niebezpiecze?stw. Uznaje si?, ?e s? nadzwyczajnie wra?liwe na elektryczno?? statyczn?, pole magnetyczne lub s?abe wstrz?sy podziemne, których ludzie nie wyczuwaj?, i to powoduje ich niezwyk?e zachowania

Kocie legendy

Wed?ug jednej z muzu?ma?skiej legend prorok Mahomet zosta? uratowany przez kota od ?miertelnego uk?szenia w??a. Innym razem oderwa? sobie r?kaw, aby nie zbudzi? ?pi?cego na nim kotka. Kolejna opowie?? g?osi, ?e Mahomet cz?sto delikatnie opiera? r?k? na czole swojego ulubionego kota. Dlatego po dzi? dzie? koty tabby maj? na g?owie pr?g? w kszta?cie litery M. Jedno z poda? chrze?cija?skich glosi za?, ?e M na czole pr?gowanych kotów to pami?tka po zwierz?ciu, który zosta? nagrodzony tym znakiem przez Mari?, poniewa? swym mruczeniem u?pi? p?acz?ce Dzieci?tko Jezus.

Koty w staro?ytnym Egipcie

Staro?ytnym egipskim okre?leniem kota jest s?owo mau, które znaczy "widzie?". Egipcjanie jako pierwsi oswoili koty, oko?o 5000 lat temu by?y one cz?onkami ich domów. Kot by? czym? wi?cej, ani?eli zwierz?tkiem domowym.Trzymano je, by ?owi?y ptaki i regulowa?y okoliczne populacje gryzoni. Egipcjanie tak cenili koty, ?e stworzyli specjalne przepisy s?u??ce ich ochronie. Szacunek przekszta?ci? si? z czasem w kult, który przetrwa? ponad dwa tysi?ce lat. Zabicie kota w Egipcie grozi?o kar? ?mierci.?wi?te egipskie koty mia?y swoje miejsca w sanktuariach, kap?ani opiekowali si? nimi w dzie? i w nocy. Z ich ruchów odczytywano przepowiednie: ?ledzono najdrobniejsze miaukni?cia i ruchy w?sów. Koty ?wi?tynne nosi?y bogato zdobione klejnotami obro?e i by?y traktowane po królewsku. Bogini kotów, Bastet, sta?a si? jednym z naj?wi?tszych bóstw. Przedstawiano j? z g?ow? kota. Egipcjanie wierzyli, ?e koty s? w stanie kierowa? ruchem ksi??yca i opiekowa? si? zmar?ymi. Ze wzgl?du na zdolno?? widzenia w ciemno?ci stawa?y si? nocnymi opiekunami pa?acu faraona.

Gdy w staro?ytnym Egipcie umiera? kot b?d?cy cz?onkiem rodziny, ludzie usuwali sobie na znak ?a?oby brwi. Po ?mierci zwierz? by?o mumifikowane i chowane na specjalnym cmentarzu. Obok umieszczano rz?d zabalsamowanych myszy, które mia?y stanowi? jego po?ywienie w za?wiatach. W dziewi?tnastym wieku w ruinach jednej ze ?wi?ty? odkryto ponad 300 000 zmumifikowanych kotów.