Home > Artykuy > Fakty i Mity
Fakty i mity

Mity i Fakty

Czy ka?dy kot nie lubi wody i zawsze spada na cztery ?apy? Warto dowiedzie? si?, co z cz?sto powtarzanych powiedze? jest prawd?, a co tylko mitem.

 

Mit: Koty nie potrafi? p?ywa?

Fakt: Koty, ktrych ewolucja odbywa?a si? w suchych cz??ciach Eurazji, z natury nie s? oswojone z wod?. Pierwsze domowe koty pojawi?y si? w pustynnym Egipcie. Jednak badania wykaza?y, je?li zwierz? styka si? z wod? od kociaka, bardzo ch?tnie si? w niej chlapie. W stanie dzikim niektre koty szukaj? w wodzie po?ywienia. Taraj, czyli kot c?tkowany, spotykany w Nepalu, Indiach i Chinach znany jest jako p?ywaj?cy kot. Wyj?tkowo d?ugie pazury pomagaj? mu polowa? na ryby.

 

Mit: Koty utrzymuj? rwnowag? za pomoc? w?sw.

Fakt: Kot za pomoc? wibrysw ocenia swoje otoczenie, np. gdy chce si? przedosta? przez szczelin?, za ich pomoc? szacuje jej szeroko??. Nie maj? one jednak ani negatywnego, ani pozytywnego wp?ywu na koci? rwnowag?.

 

Mit: Kot zawsze wyl?duje na czterech ?apach.

Fakt: Spadaj?cy kot b?dzie si? stara? w locie obrci? tak, by wyl?dowa? ?apami do do?u. Wiele kotw prze?ywa upadek z du?ej wysoko?ci, ale nie mniejsza ich liczba traci ?ycie lub staje si? kalekami. Ka?dy kto mieszka powy?ej pierwszego pi?tra i ma w domu koty, powinien pomy?le? o zastosowaniu ekranw lub siatek zabezpieczaj?cych na balkonie i oknach.
Ameryka?skie Stowarzyszenie Zapobiegania Okrucie?stwu Wobec Zwierz?t (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) bardzo si? stara?o, by wymaza? ten mit. Eksperci stworzyli pojecie "high-rise syndrome" ("zesp? urazowy po upadku z wysokiego pietra"), aby wyja?ni?, jakie obra?enia odnosz? zwierz?ta domowe w razie upadku. Wed?ug raportu Ligi Ochrony Kotw (Cats Protection League) najcz??ciej ?ami? sobie przy tym szcz?ki i miednice.

 

Mit: Kobieta w ci??y powinna pozby? si? kota/kotw.

Fakt: W ?wiecie kr??y przera?aj?ca informacja ?e od kotw mo?na zarazi? si? toxoplazmoz?. Natomiast zaledwie 10 % populacji kociej jest jej nosicielami, g?wnym ?rd?em zaka?e? jest surowe mi?so, a tak?e niemyte warzywa, owoce, praca w ziemi. Prawda jest taka, ?e wi?kszo?? osb toxoplazmoz? ma ju? za sob? (nawet o tym nie wiedz?c) i tym samym maj? na ni? odporno??. Niestety ginekolodzy ci?gle jeszcze zalecaj? przysz?ym matkom pozbycie si? kota, jednak nie jest to konieczne, poniewa? pierwotniaki rozwijaj? si? tylko w kale kota. Ci??arna kobieta mo?e si? nimi zarazi? bezpo?rednio lub po?rednio, np. kiedy przetrze usta r?k?, ktr? uprzednio usuwa?a kocie odchody z kuwety. W zupe?no?ci wystarczy, aby przysz?a matka unika?a kontaktu z koci? "ubikacj?" i scedowa?a obowi?zek jej czyszczenia na innego z domownikw. Zadbany, odrobaczany kot nie jest dla cz?owieka ?adnym zagro?eniem. ktra mo?e mie? z?y wp?yw na rozwj p?odu w ?onie matki je?li ta zarazi si? toxo podczas ci??y. Warto tez wiedzie? ze TOXOPLAZMOZE CIEZARNYCH SIE LECZY. Natomiast, zaka?enie ci??arnej nie oznacza automatycznie przeniesienia zaka?enia na p?d. Cho? takie ryzyko istnieje, prawid?owe leczenie je minimalizuje. Nie ma wiec potrzeby ?eby kota si? pozbywa? albo panikowa? z tego powodu. Zdrowy rozsadek i zachowanie higieny zdecydowanie wystarczy.

 

Mit: Kotka powinna mie? przynajmniej raz koci?ta.

Fakt: Absolutnie nie ma takich wskaza? ani z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ani psychicznego kota.

 

Mit: Wykastrowane zwierz? tyje.

Fakt: Tycie jest spowodowane nadmiernym jedzeniem i brakiem ruchu. Wykastrowany kot mo?e by? odrobin? mniej aktywny, dlatego nale?y mu zapewni? rozrywk? i odpowiedni? ilo?? ruchu. Mo?na te? zmniejszy? dzienn? dawk? jedzenia i podawa? kotu karmy typu light.

 

Mit: Li??c swoje rany, koty lecz? swoje skaleczenia.

Fakt: W?a?ciwo?ci antybakteryjne kociej ?liny potrafi? zapobiec stanom ropnym w ranach, wi?c w tym rozumieniu lizanie ran przez koty jest lecznicze. Jednak po trzech, czterech dniach powinni?my si? stara? kota zniech?ci? do lizania uszkodzonego miejsca, aby mog?o zarosn?? now? skr?. By zniech?ci? kota przed ci?g?ym dra?nieniem rany, miejsce wok? niej najlepiej spryska? jakim? gorzkim ?rodkiem dezynfekuj?cym.

 

Mit: Koty powoduj? bezp?odno??.

Fakt: Nie ma na to ?adnych naukowych ani praktycznych wzi?tych z ?ycia dowodw. Stwierdzenie wyssane z palca.

 

Mit: Kot powinien codziennie pi? mleko.

Fakt: Koty zazwyczaj lubi? mleko, ale go nie potrzebuj? w swojej diecie, je?eli s? w?a?ciwie od?ywiane. Niektre koty cz?sto po mleku maja biegunki, je?eli wypij? go zbyt du?o. Je?eli zamierzamy w ogle podawa? kotu mleko, to tylko w ma?ych ilo?ciach i niezbyt cz?sto. Mo?na kupi? w naszych sklepach specjalne mleko dla kotw z obni?on? warto?ci? laktozy. Dzikie koty nie pij? mleka, od kiedy przestaj? ssa? matk?. Natomiast zawsze powinny mie? ?wie?? wod?, do ktrej powinny mie? sta?y dost?p.

 

Mit: Dobrze karmiony kot nie poluje.

Fakt: Instynkt ?owiecki jest tak g??boko zakodowany w kocie, ?e nawet najbardziej leniwy, domowy spa?lak, nie przepu?ci okazji, by nie zaczai? si? na ruchomy przedmiot i nie dopa?? go jednym susem. Kot poluje instynktownie, nie tylko z g?odu, i niejednokrotnie bawi si? swoj? zdobycz?, wzbudzaj?c tym niech?? tych, ktrzy nie rozumiej? kociej psychiki. Czasem kot przynosi opiekunowi swj ?up. Robi to w dowd mi?o?ci lub z ch?ci zdobycia naszej akceptacji, i ?adnymi zakazami czy karami nie zmieni si? tych zachowa?.

 

Mit: Koty trzymane w domu nie mog? si? niczym zarazi?.

Fakt: Niestety mog?- w domu rwnie? s? nara?one na kontakt z zarazkami przenoszonymi drog? powietrzn? lub przyniesionymi przez ich w?a?ciciela na obuwiu lub ubraniu. Dlatego odpowiedzialny opiekun szczepi tak?e niewychodz?ce koty.

 

Mit: Dodawanie czosnku do karmy kotw pomaga w zwalczaniu paso?ytw przewodu pokarmowego.

Fakt: Czosnek nie ma ?adnego wp?ywu na robaki ?yj?ce w przewodzie pokarmowym kota. Najskuteczniejsz? metod? jest uczciwe leczenie i profilaktyczne odrobaczanie za pomoc? ?rodkw przepisanych przez weterynarza.

 

Mit: Koty lecz? swoje rany li??c je.

Fakt: W rzeczywisto?ci lizanie mo?e tylko spowolni? proces gojenia i spowodowa? wi?ksze uszkodzenie rany, zw?aszcza przy szorstkim j?zyku kota.

 

Mit: Czarne koty przynosz? pecha.

Fakt: I co maj? na to powiedzie? opiekunowie czarnego kota w domu? ;-) O dziwo ?yj? i maj? si? doskonale, ja rwnie? ;-)
Tak naprawd? czarny kolor sier?ci jest pechowy, ale dla czarnego kota niestety. Dzi?ki temu zabobonowi, z czasw czarownic i ?wi?tej inkwizycji, s? cz?sto przeganiane, t?pione, wszelkiej ma?ci satani?ci i inni osobnicy, z zaburzeniami r?nego rodzaju, uwa?aj? w?a?nie czarne koty za najlepsze do swoich "obrz?dw". Tysi?ce czarnych kotw na przestrzeni wiekw zap?aci?o ?yciem za ludzkie prze?wiadczenie o ich zwi?zkach z diab?em. Czarne koty cz??ciej gin? po zmroku pod ko?ami samochodw. W wielu krajach do dzi? czarne koty rzekomo zwiastuj? nieszcz??cie, w Anglii za? - wprost przeciwnie nieszcz?sne przynosi bia?y kot.

 

Mit: Pies i kot nie mog? ?y? w zgodzie.

Fakt: Jak wida? na przyk?adzie wielu osb, ktre maj? pod swoja opiek? kota i psa, jest to kolejny stereotyp krzywdz?cy i kota i psa ;) Te zwierzaki potrafi? doskonale si? dogada?, albo przynajmniej ?y? obok siebie bez specjalnych awantur.

 

Mit: Jak si? ma kota, to si? nie wyjdzie za m??. Koty maj? stare panny.

Fakt: Znam wiele "zakoconych" m??atek, matek, rozwiedzionych i wdw - kolejne stwierdzenie wyssane z palca.

 

I na koniec bardzo przyjemne ludzkie wierzenie:
Kiedy? wierzono, ?e podczas porodu w pokoju powinna znajdowa? si? kotka- zwiastowa?a dobry omen dla przysz?ej mamy, poniewa? kotka, jak rodzi, mruczy i znosi swj bl z rado?ci?, wi?c jej obecno?? mia?a zmniejsza? ble porodowe u kobiety:-)