Home > Artykuły > Jak dbać o kota
Jak dba? o kota

Piel?gnacja kota

 

 Kot czy?ci i li?e wiele razy w ci?gu dnia ca?e swoje cia?o i jest to bardzo wa?na dla niego czynno??. Jednak pomoc cz?owieka jest po??dana, zw?aszcza przy piel?gnacji sier?ci kotów d?ugow?osych.

Szczotkowanie

Koty o sier?ci pó?d?ugiej lub krótkiej potrzebuj? codziennej piel?gnacji sier?ci tylko w czasie linienia, gdy? wtedy musia?yby same usun?? za du?o w?osów. Najpierw szczotkujemy od szyi do ogona z w?osem, potem ostro?nie pod w?os i na koniec z w?osem. Niektóre koty troch? si? buntuj?, ale wi?kszo?ci sprawia to przyjemno??.

Mycie i czesanie

D?ugow?ose koty musz? by? czasem k?pane, gdy? ich sier?? brudzi si?. Wanienka powinna by? na tyle du?a, by kot si? w niej mie?ci? ca?y. Mo?e to by? umywalka w ?azience. Specjalny szampon, dzia?aj?cy tak?e przeciw paso?ytom, otrzyma? mo?na w sklepie zoologicznym. Puszczamy letni? wod?, jedn? r?k? trzymamy mocno przednie ?apy kota, drug? za? myjemy. Nigdy nie zanurzamy g?owy. Szampon dok?adnie sp?ukujemy, a sier?? wycieramy nagrzanym r?cznikiem. Do rozczesywania uk?adamy kota na kolanach. Metalowym grzebieniem o rzadkich z?bach rozczesujemy szczególnie dok?adnie w?osy na brzuchu i mi?dzy nogami. Czynno?ci te wykonujemy spokojnie i delikatnie, ?agodnie przemawiaj?c do kota. Na koniec czeszemy grzebieniem o g?stych z?bach.

Suszenie

W ciep?ym pokoju sier?? wysycha sama. Suszark? elektryczn? suszy si? szybciej, ale sier?? matowieje. Suszenie suszark? po??czon? ze szczotk? sprawia kotom przyjemno??, a sier?? pozostaje l?ni?ca.

Szczotkowanie i pudrowanie

Dok?adnie rozczesane w?osy kota perskiego dopiero po wyszczotkowaniu uzyskuj? po?ysk. Najlepsze s? szczotki z naturalnego w?osia lub specjalne z zagi?tymi drutami. Trzymaj?c kota za przednie ?apy, mo?na bez problemów wyszczotkowa? tak?e brzuch i klatk? piersiow?. Raz w miesi?cu mo?na wyczy?ci? sier?? specjalnym pudrem. Nale?y u?ywa? go z umiarem, gdy? wysusza skór?. Puder wciera si?, pozostawia na noc i nast?pnego dnia gruntownie, równie? pod w?os, wyczesuje.

Usuwanie ko?tunów

Spl?tane w?osy najpierw rozdzielamy palcami, a nast?pnie rozczesujemy. Je?li w?osy s? bardzo spl?tane rozcinamy je specjalnym no?ykiem. Koniec no?yka prowadzimy palcem, aby nie zrani? skóry zwierz?cia.

Kontrola uszu

Uszy nale?y regularnie kontrolowa?, a je?li trzeba czy?cimy ma??owin? z kurzu chusteczk? ligninow?. Je?li zauwa?ymy w uchu ciemne grudki, a kot drapie si? cz?sto i potrz?sa g?ow?, znaczy to, ?e uszy zosta?y zaatakowane przez ?wierzbowca usznego. Wi?cej w dziale Kocie choroby.

Kontrola oczu

Lekkie zaskorupienia w k?cikach oczu usuwamy mi?kk? wilgotn? ?ciereczk? ligninow?. Koty perskie wymaaj? codziennej piel?gnacji oczu.

 

  Dbamy o zdrowie kota

  

 

   Co odpowiedzialny w?a?ciciel powinien zapewni? swojemu kotu?  

  Od dawna wiadomo, ?e lepiej zapobiega? ni? leczy?. Wystarczy prawid?owo kota ?ywi?, starannie piel?gnowa? i traktowa? ze zrozumieniem przejawy kociej natury. Dbajmy te? o dobr? kondycj? psychiczn? naszego podopiecznego, gdy? koty równie? popadaj? w apati? i depresj?, co mo?e nawet doprowadzi? do choroby psychicznej. Prawid?owo piel?gnowany i poddawany szczepieniom kot b?dzie ?y? 14 lat lub wi?cej. Zdrowy kot jest ruchliwy, pe?en ciekawo?ci, bawi si? ch?tnie i od ma?ego myje regularnie i dok?adnie. Oznakami dobrej kondycji kota s? te?: g?sta l?ni?ca sier??, czyste oczy i uszy, zdrowe z?by i ró?owe dzi?s rifaximine france?a. Gdy nasz kot zachoruje, nie oci?gajmy si? z pój?ciem do lekarza weterynarii.   

Niezb?dn? ochron? przed chorobami s? szczepienia ochronne. Kot niezaszczepiony mo?e zachorowa? na choroby infekcyjne, które najcz??ciej s? ?miertelne. Nast?pnym dzia?aniem z zakresu zdrowia jest odrobaczanie, które musi by? przeprowadzane regularnie, zw?aszcza u kotów biegaj?cych swobodnie.

Szczepienia ochronne

    Szczepienia zapobiegaj? nast?puj?cym chorobom zaka?nym: panleukopenia kotów (zaraza), zaka?ny katar, bia?aczka i w?cieklizna. Dopóki koci? ssie matk? (8-10 tygodni) przeciwcia?a otrzymuje bezpo?rednio z mleka. Po odstawieniu musi by? zaszczepione. Przedtem nale?y kotka odrobaczy?. Szczepienia dokonuje lekarz weterynarii, on te? odnotowuje to w ksi??eczce zdrowia oraz wyznacza termin nast?pnego. Szczepienia wymagane s? równie? przy wyjazdach za granic?. Poniewa? w ró?nych krajach obowi?zuj? ró?ne przepisy, trzeba odpowiednio wcze?niej uzyska? informacj? u lekarza weterynarii.    Koty zapadaj? te? na choroby, na które do tej pory nie istniej? szczepionki. Nale?? do nich: infekcyjne zapalenie otrzewnej (FIP), choroba Aujeszky'ego, kocie AIDS (Feline Immundeficiency Virus FIV). Wi?cej na ten temat w dziale Kocie choroby.

 Plan szczepie? 
ChorobaSzczepienie podstawoweSzczepienie powtórne
panleukopenia2 razy w odst?pie 3-4 tygodnico 2 lata*
zaka?ny katar2 razy w odst?pie 3-4 tygodnico rok
bia?aczka2 razy w odst?pie 3-4 tygodnico rok
w?ciekliznarazco rok

* Przy zastosowaniu szczepionki z zabitych zarazków - co rok.

Odrobaczanie

    Koci?ta przewa?nie nie maj? robaków wtedy, gdy ich matki s? wolne od paso?ytów. Jednak z ca?? pewno?ci? mo?e to stwierdzi? tylko lekarz weterynarii po zbadaniu ka?u koci?cia. Je?li oka?e si? to konieczne, zaordynuje kuracj?. Swobodnie biegaj?ce koty wci?? zara?aj? si? paso?ytami wewn?trznymi - od innych kotów, przez myszy, pch?y, wszy oraz kontakt z zara?on? ziemi? lub wod?. Te koty powinny by? regularnie odrobaczane, co 3-6 miesi?cy. Koty ?yj?ce tylko w mieszkaniu mog? tak?e by? zarobaczone poprzez surowe mi?so.

Badanie krwi

    Wiele schorze? narz?dów objawia si? dopiero w stadium zaawansowanym. Dlatego te?, pocz?wszy od szóstego roku ?ycia, ka?dy kot powinien raz w roku mie? przebadan? krew, aby skontrolowa? czynno?? jego narz?dów. Argumenty niektórych przewra?liwionych w?a?cicieli, ?e pobieranie krwi jest zbyt przykre dla ich pupilów, ?wiadcz? jedynie o ?le poj?tej mi?o?ci do zwierz?t. Je?li bowiem ukryte i nieleczone schorzenie ujawni si? pó?niej w postaci silnych dolegliwo?ci, to spowoduje ono znacznie wi?ksze cierpienia zwierz?cia ni? male?kie uk?ucie ig?y wprowadzonej do ?y?y. Wi?kszo?? schorze? narz?dów mo?e by? skutecznie wyleczona, je?li zostan? one dostatecznie wcze?nie wykryte. Prawie wszystkie koty pozwalaj? na pobranie sobie krwi bez odruchów obronnych.

Elektrokardiogram

    Oprócz rutynowego os?uchiwania serca za pomoc? stetoskopu, wykonanie elektrokardiogramu ma na celu skontrolowanie czynno?ci tego narz?du. W badaniu tym mierzone s? impulsy uderze? serca, a wynik wyra?ony jest w postaci krzywej. Ten sposób pozwala na pewne rozpoznawanie zmian w mi??niu sercowym, zaburze? w rytmie serca b?d? jego obni?on? sprawno??. Ka?dy kot po uko?czeniu szóstego roku ?ycia powinien mie? co roku kontrolowane serce za pomoc? elektrokardiogramu.

Kontrola uz?bienia

    Z okazji corocznych odwiedzin u lekarza weterynarii z powodu szczepie? nale?y te? skontrolowa? uz?bienie kota. Kamie? naz?bny musi by? mo?liwie jak najszybciej usuni?ty, a chore z?by wyleczone. Aby jednak nie os?abia? dzia?ania szczepionki, usuwanie kamienia naz?bnego (dokonywane pod narkoz?) powinno by? przesuni?te o dwa tygodnie pó?niej. Jednoczesne bowiem wykonywanie szczepienia i znieczulenia jest dla kota zbyt obci??aj?ce psychicznie. Jego organizm nie jest wówczas w stanie wytworzy? wystarczaj?cej ilo?ci przeciwcia? i szczepienie idzie na marne.

    Aby zapobiec tworzeniu si? kamienia naz?bnego i chorobom z?bów, dobrze jest raz w tygodniu wyczy?ci? kotu z?by specjaln? past? dla zwierz?t. Pasta taka sporz?dzona na bazie m?czki kostnej, mo?e by? przez zwierz? po?ykana bez szkody dla zdrowia.