Home > Artykuły > Kot w domu
Kot w nowym domu

Jak przygotowa? si? na przyj?cie kota 

 

Zanim we?miesz do domu kota, musisz sobie najpierw odpowiedzie? na kilka istotnych pyta?.

    Po pierwsze, czy jeste? osob? dominuj?c? i czy b?dziesz chcia? rz?dzi? zwierz?ciem? Je?li tak, to polecam psa. Jest bardziej uleg?y i da si? wytresowa?. Kot jest du?o bardziej subtelnym i wra?liwym stworzeniem. Owszem, mo?na go nauczy? kilku sztuczek ale tresurze si? nie podda. A brutalne próby mog? wyzwoli? w nim agresj? lub spowodowa? ci??kie urazy psychiczne.

    Po drugie, czy b?dziesz ci??ko prze?ywa? drobne straty i "ubytki" w meblach? Istnieje mo?liwo??, ?e kot b?dzie drapa? meble lub ulubion? kanap?. Oczywi?cie istniej? sposoby, aby go do tego zniech?ci?. Nie mniej jednak ryzyko pozostaje. Koty cz?sto lubi? kopa? w doniczkach z kwiatkami. Skacz? po kredensach, parapetach i firankach. Mog? zrzuca? bibeloty poustawiane na pó?kach. Jest jeszcze kwestia kociej sier?ci, która - nie ?ud?my si? - b?dzie wsz?dzie: na ubraniach, na pod?odze, w zupie... Ale do wszystkiego mo?na si? przyzwyczai?:)

    Po trzecie, czy b?dziesz mie? czas ?eby dobrze si? zatroszczy? o kotka: odpowiednie karmienie, opieka weterynaryjna i dostarczanie rozrywki? Warto wzi?? od razu dwa koty, je?li tylko istnieje taka mo?liwo??. Koty bardzo ceni? sobie towarzystwo drugiego osobnika.

    Zdecydowa?e? si?, ?e chcesz kota? Serdecznie gratuluj?:) No to pozostaje tylko pytanie sk?d go wzi??. W prasie jest mnóstwo og?osze? typu: oddam kotki w dobre r?ce. Ja polecam odwiedzenie schroniska. Gor?co namawiam do adopcji doros?ych kotów, które maj? mniejsze szanse na znalezienie domu ni? koci?ta. Takie kotki bardzo t?skni? do swojego cz?owieka, po okazaniu odrobiny mi?o?ci na pewno si? odwdzi?cz?. S? ju? najcz??ciej wykastrowane, wi?c nie musimy si? sami o to troszczy?. Bardzo przestrzegam przed kupowaniem kotów "rasowych, ale bez rodowodu". Je?li kot jest rasowy to ma rodowód koniec kropka. Kot kupiony od hodowcy posiada ksi??eczk? zdrowia, rodowód (którego koszt wystawienia nie jest wysoki), jest odrobaczony i posiada komplet szczepie?. Hodowca przestrzega praw zwi?zku do którego nale?y. Natomiast w przypadku kotków "rasowych bez rodowodu" mamy do czynienia z tzw. pseudohodowl?, która pozostaje poza wszelk? kontrol?. Kotki s? ci?g?ymi miotami eksploatowane do granic mo?liwo?ci. Koci?ta s? sprzedawane z kartonu na bazarze dla zysku, najcz??ciej przed uko?czeniem trzeciego miesi?ca ?ycia. Brak rodowodu t?umaczony jest obni?eniem kosztu kociaka, co jest oczywist? nieprawd?. Pseudohodowle s? z?e, nie daj im zarobi?.

    Teraz przejd?my do rzeczy, które musz? si? znale?? w Twoim domu przed przybyciem nowego lokatora.

    Przede wszystkim potrzebna b?dzie kuweta i dobry ?wirek. Osobi?cie polecam Cat's Best Eco Plus. Nie jest mo?e najta?szy, ale bardzo dobrze zbryla i wch?ania zapachy. Zu?yty ?wirek mo?na wyrzuca? do muszli klozetowej, co ma du?e znaczenie je?li kuweta stoi w ubikacji. Kuwet? nale?y ustawi? w jakim? ustronnym miejscu, tak ?eby kot mia? chwil? spokoju:) - je?li jest to ?azienka nale?y zamontowa? specjalne drzwiczki lub po prostu wyj?? kratk? wentylacyjn?. Na rynku s? dost?pne kryte kuwety w kszta?cie ma?ej budki, ale nie wszystkie koty mog? chcie? z niej korzysta?. Koty bardzo szybko za?apuj? do czego s?u?y kuweta. Ma?ego kotka umieszczamy tam zawsze po posi?ku. Kotka bacznie obserwujemy w pocz?tkowych godzinach i je?li zacznie siusia? w inne miejsce, szybko przenosimy go na ?wirek. Zwierz?ta zwykle zasypuj? swoje odchody, wi?c troch? ?wirku na pewno wydostanie si? na zewn?trz. Nale?y pami?ta? jeszcze o jednej rzeczy: je?li mamy du?e mieszkanie, a ma?y kotek nocuje daleko od kuwety, to zwyczajnie mo?e nie zd??y?. Rozwi?zaniem mo?e by? umieszczenie ma?ego tymczasowego pojemnika z ?wirkiem niedaleko miejsca, gdzie kotek przebywa noc?.

                                  

                               kuweta                                    ?opatka

Trzeba te? zaopatrzy? si? w miski, najlepiej dwie metalowe, niezbyt du?e, z gumow? podk?adk? u do?u zapobiegaj?c? przesuwaniu si?. Jedn? misk? przeznaczamy na such? karm?, drug? na "mokr?". Wod? najlepiej podawa? kotu w wysokim fajansowym naczyniu, które codziennie myjemy i nape?niamy na nowo. Kot musi du?o pi?, a z regu?y z miski nie lubi tego robi?. S?up wody jest tam niewysoki, woda szybko si? brudzi i staje si? nieatrakcyjna. Polecam rozstawi? kilka takich naczy? w domu, np. na parapetach. Cz?sto obserwuje mojego kota jak popija wod? z ró?nych naczy?, które akurat nie do tego w danym momencie s?u??:) Raczej nie ma si? co ?udzi?, ?e kot b?dzie jad? prosto z miski: przewa?nie wyci?ga wi?ksze k?ski i odchodzi z nimi na bok, gdzie w spokoju je konsumuje. Miski k?adziemy na pod?odze w kuchni w jakim? ustronnym miejscu. Mo?na pod?o?y? pod spód podk?adk? do talerzy, co u?atwi utrzymanie tam czysto?ci.

 

  Do czesania kotka dobrze nadaje si? ma?e zgrzebe?ko, którym do?? dok?adnie mo?na wyczesa? futerko. Je?li kotek jest niewychodz?cy, to warto si? równie? zaopatrzy? w obc?gi do przycinania pazurów. Pazurki przycinamy pod lekkim skosem i nie za krótko (!), gdy? pocz?tkowy ich odcinek jest ukrwiony. Warto si? przed pierwsz? tak? operacj? poradzi? weterynarza.

                             

               zgrzebe?ko                                  no?yczki                       transporter

                                                    do obcinania pazurków

    Przyda?oby si? równie? co? do transportu, chocia? w ostateczno?ci mo?e pos?u?y? zwyk?a torba podró?na. Nie polecam wiklinowych koszyczków, bo trudno je potem w razie czego wyczy?ci?.

    My?l?, ?e na pocz?tku spokojnie mo?na sobie darowa? wszelkiego rodzaju poduszki, kocyki czy kojce dla kota:) Raczej b?dzie spa? tam, gdzie mu si? spodoba. Chyba ?e masz duuu?o samozaparcia i cierpliwo?ci;)

    Dla wychodz?cego kota konieczna jest elastyczna obro?a zawieraj?ca dane kontaktowe w?a?ciciela. Najlepiej je?li zawiera element odblaskowy, ?eby kot by? dobrze widoczny o zmierzchu. Mo?na równie? zaryzykowa? szelki i smycz, ale nie wszystkim kotom to si? spodoba:) Polecam szelki na zatrzask, a nie na zapi?cie typu sprz?czka i dziurki. Zapinanie takich szelek troch? trwa i kot zd??y si? w tym czasie trzy razy zdenerwowa?. Przy zapi?ciu na zatrzask jedym sprawnym ruchem szybko to za?atwimy.

           

               szelki na zatrzask             obro?a z zatrzaskiem i paskiem odblaskowym

 Kolejnym elementem kociego wyposa?enia jest miejsce do drapania. Mo?na kupi? w sklepie zoologicznym specjalne deski owini?te sznurkiem sizalowym. Przykr?camy je w domu na odpowiedniej wysoko?ci, tak ?eby kot stoj?cy na tylnych nogach móg? swobodnie po niej drapa?. Dla zach?ty mo?na j? spryska? jakim? kocim "przywabiaczem". Mo?na równie? pokusi? si? o wi?kszego, pi?trowego drapaka. Mój Kotek lubi si? na takim wylegiwa? i obserwowa? ?wiat przez okno. W lecie wystawiam go na balkon, w wiklinowej budce chowa si? przed upa?em, a wieczorem wskakuje na wy?sze pi?tra.

                                                                      

                     drapak ?cienny                                          drapak pi?trowy

 

    Ma?ego kotka koniecznie trzeba odrobaczy? i najlepiej te? zaszczepi? przeciwko kocim chorobom. Pierwsza dawka podawana jest po odrobaczeniu, nast?pna po miesi?cu, a trzecia po czterech miesi?cach od podania pierwszej dawki. Kolejne szczepienia przeprowadza si? co roku. Je?li Twój kot jest wychodz?cy to warto go zaszczepi? przeciwko w?ciekli?nie, chocia? to nie jest wymagane przez polskie prawo. Konieczne te? b?dzie podanie preparatu przeciwko pch?om i kleszczom.

    Je?li bierzesz do domu drugiego kota, to przygotuj si? na kilka dni podchodów i wzajemnej kociej nieufno?ci. Ró?ne s? sposoby: niektórzy izoluj? pocz?tkowo oba koty organizuj?c kontrolowane spotkania, inni id? na ?ywio? pozostawiaj?c kwestie dogadania si? zwierz?tom. Po paru tygodniach wszystko b?dzie jasne: albo si? pokochaj?, albo b?d? ignorowa? do ko?ca:)