Home > Artykuły > O kotach
O kotach

         Zachowanie kota    

 

Cz?sto mo?na zas?ysze?, ?e koty s? fa?szywe. Tymczasem mowa ich cia?a jest bardzo bogata. Ten artyku? pokrótce przybli?y czego mo?emy spodziewa? si? po kocie w danym momencie.

Mowa kota - wspó?granie mowy cia?a i d?wi?ków

    Trudno nam zrozumie?, dlaczego kot, który przed chwil? by? przymilnym puszystym zwierz?tkiem, w jednej chwili zamienia si? we w?ciek?ego drapie?nika. Jeste?my zaskoczeni i bezradni. Czyny kota s? jego mow?. Cia?em wyra?a to, co my wyra?amy s?owami. Mowie cia?a towarzysz? czasami odpowiednie do nastroju d?wi?ki.

Zadowolenie

    Gdy kot siedzi przyjazny, odpr??ony, uszy ma skierowane do przodu i lekko na zewn?trz, w?sy stercz? na boki i s? prawie nieruchome. Oczy patrz? spokojnie, a czasami s? zmru?one. Podchodzi do nas miaucz?c, pozdrawia wysoko uniesionym ogonem i podniesion? g?ow?. Je?eli si?dziemy w swoim ulubionym fotelu, kot wskoczy natychmiast na kolana, kr?ci si? i drepce tak d?ugo, a? nasze nogi i brzuch przyjm? po?o?enie wygodne dla niego i zaczyna mrucze?. Mruczenie jest objawem poczucia bezpiecze?stwa i b?ogostanu, a terapeutyczne oddzia?ywanie tego d?wi?ku zna ka?dy posiadacz kota.

Napi?cie

    Po oczach kota nie mo?na pozna? tego stanu. S? jak zawsze du?e i nie wyra?aj? ?adnego uczucia. Za to uszy s? postawione i skierowane ku przodowi. W?sy te? s? skierowane do przodu i szeroko roz?o?one. Chocia? kot zachowuje si? jeszcze ca?kiem spokojnie, w ca?ej postaci mo?na wyczu? napi?cie, a widocznym tego objawem jest miarowo poruszaj?cy si? koniec ogona.

Obrona

    Sygnalizowanie zamiaru obrony jest subtelne i mo?na je nieprawid?owo zrozumie?, a pomy?ka taka mo?e nam bole?nie da? o sobie zna?. Kot spokojnie siedzi na grzejniku, ?apy grzecznie u?o?one obok siebie, ogon zawini?ty. Milutki, my?limy sobie, i chcemy go poca?owa? w nos. Nie zwrócili?my jednak uwagi, ?e uszy opuszczone s? na bok, ?renice rozszerzone i w?sy skierowane do ty?u, co sygnalizuje co najmniej rezerw?. Je?li cz?owiek nie odbiera tych sygna?ów, kot przechodzi do obrony i albo ugryzie, albo podrapie.

Strach

    Strach szybko przechodzi w obron?. Musimy mie? tego ?wiadomo??, gdy chcemy, na przyk?ad schwyta? kota, który si? do nas przyb??ka?. Wystraszony kot je?y sier??, wygina grzbiet w pa??k, nerwowo porusza ogonem z jednej strony na drug?, uszy stula na boki i ma rozszerzone ?renice. Czasami wydaje g?o?ny pisk. Lepiej nie wyci?ga? do kota r?ki, je?li nie chcemy krwawych zadrapa?. Wystarczy przemawia? uspokajaj?co.

 

    Nastrój kota wida? w jego oczach. Kiedy jest przestraszony lub podekscytowany, ma du?e, okr?g?e ?renice. Je?li masz na tyle odwagi, aby spojrze? w oczy kota, kiedy jest z?y, zauwa?ysz, ?e jego ?renice staj? si? wówczas w?skie. Sposób, w jaki kot jest traktowany w pocz?tkowych latach ?ycia, ma wp?yw na jego osobowo?? w wieku doros?ym. Kot, który le??c ods?ania swój brzuch, jest osobnikiem ufnym. Jednak cz?sto po dotkni?ciu przez cz?owieka kot wylizuje si? dok?adnie, aby pozby? si? obcego zapachu. Koty lubi? by? g?askane, gdy? kojarzy im si? to z matk?. Koci?ta s? ci?gle lizane przez matk? w pierwszych dniach ?ycia i ludzki dotyk wywo?uje u nich takie same odczucia. Machanie ogonem nie oznacza u kota z?o?ci, a stanowi jedynie oznak? zaniepokojenia lub zainteresowania. Dwa ró?ne impulsy, na przyk?ad ch?? czmychni?cia na zewn?trz, ale tak?e obawa przed zmokni?ciem na deszczu, spowoduj?, ?e kot b?dzie sta? w miejscu i macha? ogonem.

Z przymru?eniem oka

Oto kilka zasad, które stosuj? chyba wszystkie koty: 

  1. Nie pozwalaj, by ktokolwiek zamyka? przed tob? jakiekolwiek drzwi w domu. Aby spowodowa? uchylenie zamkni?tych drzwi, drap i miaucz g?o?no. Gdy tylko kto? zareaguje i otworzy je, odejd?. Drzwi wej?ciowe i prowadz?ce do ogrodu drzwi z ty?u domu to idealne miejsca, aby przystan?? na chwil? i zastanowi? si? nad w?asnym ?yciem. Staj? si? szczególnie atrakcyjne w bardzo zimne dni, gdy pada deszcz lub ?nieg.
  2. Je?li masz ochot? zwymiotowa?, biegnij do najbli?szego krzes?a. Je?li akurat nie masz go w pobli?u, skorzystaj z w?ochatego lub orientalnego dywanu.
  3. Komputery daj? ci szans? zaistnie? w ?wiecie opiekuna. Wskakiwanie na klawiatur?, walka z kursorem na monitorze i le?enie na kolanach cz?owieka w pozycji, która ca?kowicie uniemo?liwia mu pisanie, to doskona?e sposoby przyci?gni?cia jego uwagi.
  4. Pracuj nad popraw? koordynacji ruchowej swoich opiekunów, gdy tylko to mo?liwe; szczególnie na schodach, po ciemku lub gdy nios? ci??kie przedmioty, np. mnóstwo zakupów.
  5. Maj?c do wyboru osob?, z któr? mo?esz sp?dza? czas, zawsze wybieraj t? najbardziej zaj?t? i proponuj swoj? pomoc.
  6. Je?li kto? czyta, u?ó? si? pomi?dzy nim a ksi??k?, na linii oczu. Je?li opiekunowie czytaj? gazet?, wskocz na ni?. Wywo?asz fajny ha?as, poza tym zaskoczysz ludzi, oni uwielbiaj? takie niespodzianki.
  7. Od czasu do czasu zabaw si? w chowanego, ukrywaj?c si? w miejscu, gdzie nikt nie b?dzie ci? móg? znale??. Pozosta? tam przez 3-4 godziny. Kiedy twój opiekun zacznie panikowa?, wyjd?. Wtedy skupisz na sobie ca?? jego uwag? i na pewno wpadnie ci jeszcze jaki? smako?yk.