Home > Artykuły > Porady
Porady

Kot za?atwia si? poza kuwet?, co robi?? 

 

 Koty s? z natury rzeczy zwierz?tami bardzo czystymi, wi?c trzeba si? uwa?nie przyjrze? wszelkim sytuacjom, kiedy co? jest nie tak jak zwykle.

     Najpierw wyeliminujmy wi?c "wypadki przy pracy". Mojej Kocurce nie raz si? zdarzy?o siedzie? w kuwecie z ogonkiem poza ni?. Efekt: posikana zewn?trzna ramka, okazyjnie dodatkowy prezent na zewn?trz. Równie? wtedy kiedy kotek jest ma?y a np. sypia z dala od kuwety, zwyczajnie mo?e nie zd??y?. Takimi sytuacjami nie nale?y si? jednak martwi?.

     Je?li jednak kot z determinacj? za?atwia si? poza kuwet? to przyczyny mog? by? trzy: choroba, silny stres lub tzw. znaczenie moczem po osi?gni?ciu dojrza?o?ci p?ciowej.

      Je?li naszemu zwierz?ciu co? dolega (problemy z uk?adem pokarmowym, nerkami) to wizycie w kuwecie towarzyszy ból. Kot kojarzy te dwie czynno?ci i na efekt nie trzeba d?ugo czeka?. Nale?y wi?c niezw?ocznie i bez zastanowienia zawie?? kota do weterynarza.

    Oddawanie moczu poza kuwet? mo?e by? te? reakcj? na silny stres (przeprowadzka, nowy kot w domu, diametralna zmiana dotychczasowego kociego ?ycia, itp). Nierzadko cierpi? na t? dolegliwo?? kotki ze schroniska. W takim przypadku nale?y obchodzi? si? z kotem bardzo delikatnie, uspakaja? i postara? si?, ?eby zaadaptowa? si? do nowej sytuacji. W sklepach zoologicznych s? do kupienia specjalne preparaty z kocimi feromonami, które dzia?aj? na koty relaksuj?co.

    Znaczenie moczem dotyczy g?ównie kocurów ale nierzadko przytrafia si? te? kotkom. Kocury znacz? silnie "pachn?cym" moczem przewa?nie pionowe ?ciany. Je?li przydarzy si? Wam taka sytuacja w domu, to znaczy, ?e to najwy?szy czas ?eby kota wykastrowa?. Kotki w podobny sposób znacz? moczem w czasie trwania rui, ale nie ma on tak intensywnej woni jak mocz samców.

 

 Jak nauczy? kota, ?e nie wolno.

 

  Koty s? z natury zdecydowanie mniej podatne na trening ni? chocia?by psy. Przy odrobinie cierpliwo?ci i sprytu mo?na je jednak spróbowa? oduczy? pewnych zachowa?.

      Dwie rzeczy, które najbardziej przeszkadzaj? w?a?cicielom kotów to: wskakiwanie na sto?y, blaty, pó?ki itp. oraz drapanie mebli. O ile z pierwsz? rzecz? mo?na sobie jako tako poradzi?, o tyle z drapaniem jest wi?kszy problem. Ale po kolei.

     Koty to stworzenia bardzo ciekawskie. Lubi? znajdowa? si? w centrum wydarze?, poznawa? nowe rzeczy, robi? cz?ste obchody swojego terytorium. Je?li chcemy kota oduczy? eksplorowania zabronionych miejsc nale?y zaopatrzy? si? w pistolet na wod? lub spryskiwacz do kwiatków. Je?li zwierz? podejmie prób? wskoczenia na zakazany teren nale?y wtedy delikatnie spryska? go strumieniem wody. Bardzo wa?ne jest przy tym, ?eby kot nie zauwa?y?, kto jest sprawc? nieprzyjemnego prysznica. Je?li si? zdradzimy, to po pierwsze nie przysporzymy sobie sympatii:)) po drugie nauczymy kota jedynie tego, ?e pewne zachowania nie s? akceptowane w naszej obecno?ci. Czyli jak nas nie b?dzie, lub w nocy, zwierz? sobie pou?ywa do woli:)

    Drapanie jest wynikiem konieczno?ci ?cierania przez kota przednich pazurów. Co ciekawe, pazurów w tylnych ?apach kot nie ?ciera, pedicure wykonuje sobie w?asnoz?bnie:) Drapi?c meble kot pozostawia tak?e na nich swoje ?lady zapachowe, wi?c drapi?c nasz ulubiony fotel chce mi?dzy innymi do?o?y? do naszej woni troch? swojej w?asnej:) Ka?dy kot przebywaj?cy w domu musi posiada? swoje miejsce do drapania. Mo?e to by? deska okr?cona sizalowym sznurkiem, stara wyk?adzina, wycieraczka itp. Niektóre koty preferuj? drapa? w "pionie" inne w "poziomie". W zwi?zku z tymi preferencjami nale?a?oby wi?c w jaki? sposób przytwierdzi? drapak do pod?o?a lub do ?ciany. Maj?c odpowiednio przygotowany drapak nale?y jeszcze kota zach?ci?, ?eby z niego korzysta?. Mo?na go spryska? kocimi?tk?, nale?y te? na pocz?tku pokaza? kotu do czego s?u?y, wykonuj?c paznokciami ruchy symuluj?ce drapanie. Zwierz? bardzo ch?tnie si? do nas przy??czy. Je?li przyuwa?ymy kota drapi?cego w nieodpowiednim miejscu, nale?y go przenie?? i zach?ci? do drapania drapaka. Je?li to nie pomo?e, mo?emy nasze meble spryska? ?rodkiem o niemi?ym dla kota zapachu lub stosowa? sztuczk? z pistoletem na wod?.