Home > Artykuły > Problem kastracji
Problem kastracji

 

Problem kastacji

Je?li koty s? chowane wy??cznie w domu, to ich zachowanie seksualne jest dla przebywaj?cych z nimi lud?mi du?ym obci??eniem. Na wiosn?, w lecie i w jesieni zdrowa kotka co 14 dni zdradza objawy rui, a wi?c gotowo?ci do kopulacji, w sposób niezwykle dramatyczny. Jest niespokojna, wydaje g?o?ne d?wi?ki, "gulgocz?c" tarza si? po pod?odze i przybieraj?c okre?lon? postaw? z ogonem odstawionym na bok staje si? uleg?a wobec rzeczywistego lub wyimaginowanego kocura. Takie zachowanie trwa przez oko?o 2-5 dni, wystawiaj?c na prób? cierpliwo?? w?a?ciciela kotki. Moja kocurka do?o?y?a jeszcze do tego znakowanie moczem, co te? nierzadko si? zdarza u innych kotów. Dojrza?y natomiast p?ciowo kocur znaczy swój rewir nieprzyjemnie pachn?cym moczem. "Nieprzyjemnie" to do?? ?agodne okre?lenie.

Po rozwa?eniu wszystkich argumentów okazuje si?, ?e kastracja obu p?ci jest najlepsz? i bezpieczn? metod? kontroli urodze? i dostosowania kota do wspó??ycia z cz?owiekiem. Przez kastracj? rozumie si? usuni?cie j?der u kocura i jajników u kotki. Cz?sto w przypadku kotki u?ywane jest okre?lenie sterylizacja. Nie jest ono jednak precyzyjne, gdy? sterylizacja oznacza jedynie podwi?zanie jajowodów, co zapobiega dostaniu si? dojrza?ej komórki jajowej do macicy. Je?li nie chce si? dopu?ci? do rui, nale?y ca?kowicie usun?? oba jajniki. Dodatkow? zalet? kastracji jest to, ?e wykastrowane kotki nigdy nie choruj? na raka sutka i ropomacicze.

Kastracja kotki

Sama operacja jest niegro?nym zabiegiem rutynowym, wykonywanym pod ogóln? narkoz?. Na 12 godzin przed operacj? nie nale?y karmi? kota, aby nie dopu?ci? do wymiotów. D?ugo?? naci?cia brzucha kotki wynosi maksymalnie 3 cm. Po operacji zwierz? powinno przebywa? w lecznicy a? do czasu obudzenia si? narkozy. Tylko tam mo?na bowiem skutecznie dzia?a? w przypadku wyst?pienia powik?a? wywo?anych znieczuleniem ogólnym (powik?ania takie wyst?puj? bardzo rzadko). Gdyby?my wzi?li do domu zwierz? b?d?ce jeszcze pod dzia?aniem narkozy, to w razie potrzeby nie potrafiliby?my udzieli? mu w?a?ciwej pomocy. W przypadku wyst?pienia powik?a?, jak zaburzenia kr??enia czy zatrzymanie oddechu, nawet natychmiastowe przewiezienie kota do lekarza weterynarii mo?e by? spó?nione. W?a?nie w przypadku takich rutynowych zabiegów chirurgicznych nie powinno si? niepotrzebnie ryzykowa?.

Narkoza trwa jedn?, maksymalnie dwie godziny. Po obudzeniu si? pacjenta mo?emy go ostro?nie przewie?? do domu w zamkni?tej skrzynce. Zwró?my te? uwag?, aby by? on dobrze okryty. Zwierz? musi by? trzymane w cieple, gdy? zastosowanie znieczulenia wp?ywa na lekkie obni?enie temperatury cia?a.

W domu nasz kot najlepiej dojdzie do siebie, je?li umie?cimy go w zamkni?tym koszyczku lub skrzynce, w których nie mo?e si? skaleczy? przy wykonywaniu pierwszych niepewnych ruchów po obudzeniu si? z narkozy. Moja Kocurka po obudzeniu chwiejnym krokiem zacz??a zmierza? za kanap?. Biedna wygl?da?a jak ostatnie nieszcz??cie. Twój kot zapewne b?dzie chcia? si? zaszy? w jakim? bezpiecznym k?cie, wi?c trzeba mie? go stale na oku. Ja zabezpieczy?am wej?cia za kanap?, przynios?am kuwet? do pokoju, a kotk? po?o?y?am sobie na brzuchu, bo to by?o jedyne miejsce z którego nie ucieka?a. Przetrwa?y?my dzielnie razem noc, a na drugi dzie? by?o ju? lepiej.

Zwierz? karmimy dopiero na nast?pny dzie? po operacji. W cztery godziny po obudzeniu si? kota mo?emy mu jedynie poda? troch? wody lub mleka, je?li je toleruje. Aby nie dopu?ci? do komplikacji podczas gojenia si? rany, przez pierwsze 4-5 dni po operacji nie pozwalajmy kotu na skoki. Kotki zwykle wypuszczane na dwór musz? pozostawa? w domu przez pierwsze 10 dni po operacji. Po tym czasie wyci?ga si? nitki ze szwów pooperacyjnych i ca?a sprawa ulega zapomnieniu. Niektóre kotki bardzo intensywnie li?? swoj? ran? pooperacyjn?, co mo?e powodowa? jej rozszarpanie. Wtedy zachodzi potrzeba za?o?enia specjalnego kaftanika chroni?cego szwy lub ko?nierza uniemo?liwiaj?cego wylizanie rany. Je?li kotka niezbyt interesuje si? ran?, mo?na z tego zrezygnowa?.

Kastracja kocura

Kastracja kocura jest mniej k?opotliwa ni? kotki, gdy? usuni?cie j?der nie wymaga otwarcia jamy brzusznej i ju? na drugi dzie? czuje si? on zupe?nie dobrze. Podobnie jak kotki, samce musz? przebywa? w gabinecie lekarskim a? do czasu obudzenia si? z narkozy, a nast?pnie odpocz?? w zamykanym koszyku. W żadnym przypadku nie nale?y pozostawia? operowanego kota bez dozoru. Istnieje bowiem mo?liwo??, ?e b?dzie chcia? gdzie? wskoczy?, a os?abiony narkozą chybi.